Версия за печат

00579-2020-0004

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер ОП-4(1) от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 00359 74343108, E-mail: strumyani_oba@abv.bg, Факс: 00359 74343105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.strumyani.org/subsection-43-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия;

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни“, по следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти; - обособена позиция № 2 Месо и местни продукти; - обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци; - обособена позиция № 4 Консерви; - обособена позиция № 5 Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия; Количествата артикули, които следва да бъдат доставени по съответните обособени позиции са следните: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Мляко и млечни продукти – прясно мляко краве – пастьоризирано литър 3-3,6 % БДС – 7000 л; прясно мляко краве – пастьоризирано литър 2 % - 2 820 л; прясно мляко плодово /0,250 л/ - 100 броя; кисело мляко краве /0,400/ 3,6 % БДС – 12 800 броя; кисело мляко краве /0,400/ 2% по БДС – 2 750 броя; кисело мляко плодово /0,200л/ - 100 броя; краве сирене БДС /узряло/ - 1 200 кг.; кашкавал /краве мляко по БДС, узрял/ - 280 кг.; масло краве по БДС /0,125кг./ - 1 850 броя; маргарин /0,250 кг./ 1 450 броя; боза / разфасовка 2 литра/ - 1 000 броя; извара / 0,500 кг./ от краве мляко БДС – 470 броя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Месо и местни продукти – кайма – смес /40 % свинско месо и 60% телешко месо/ по БДС – 2 300 кг.; пилешки бутчета – охладени на ред – 1 500 кг.; пилешко бон филе – охладено – 300 кг; пилета /стандартни, охладени / - 1 400 кг; пилешко парти бутче /замразено/ - 500 кг.; пилешки дроб - 180 кг.; наденица – 500 кг.; свинско месо - бут – обезкостен, охладен – 2 700 кг.; свинско месо за готвене, охладено – 200 кг.; телешко месо – трупно, охладено – 36 кг.; телешко месо – бут шол, охладено – 26 кг.; агнешко месо – трупно, охладено – 46 кг.; шпек салам – 120 кг.; салам /състав свинско и пилешко/ - 80 кг.; кюфте /0,060кг./, охладено – 11 800 броя; кебапче / 0,060 кг./, охладено – 3 800 броя; риба скумрия с глави /0,400-0,600 кг./ - 730 кг.; риба скумрия филе – 300 кг.; риба хек – филе – 780 кг.; бяла риба филе – 400 кг.; пастет – птичи /консерва 0,180 кг./ - 150 броя; пастет свински / консерва 0,180 кг./ - 1 200 броя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Плодове и зеленчуци – картофи – летен сезон – 3 800 кг.; зимен сезон – 5 600 кг.; кромид лук /стар/ - летен сезон – 1 110 кг.; зимен сезон – 1 344 кг; кромид лук /зелен/ - летен сезон – 240 връзки; зимен сезон – 480 връзки; зеле – летен сезон – 1 800 кг; зимен сезон – 2 612 кг; чушки – летен сезон 1 000 кг; зимен сезон – 600 кг; моркови – летен сезон – 1 200 кг; зимен сезон – 1 420 кг; домати – летен сезон – 876 кг; зимен сезон – 816 кг; краставици – летен сезон – 854 кг; зимен сезон – 778 кг; маруля – зимен сезон – 1 000 броя; ябълки – летен сезон – 2 404 кг; зимен сезон – 3 900 кг; портокали – зимен сезон – 488 кг; банани – летен сезон – 1 200 кг; зимен сезон – 1 800 кг; диня – летен сезон – 1 256 кг; грозде – летен сезон – 360 кг; зимен сезон – 100 кг; лимони – летен сезон – 10 кг; зимен сезон – 10 кг; мандарини – зимен сезон – 600 кг; кайсии – летен сезон – 300 кг; череши – летен сезон – 400 кг; праскови – летен сезон – 560 кг; спанак – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; тиква бяла – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; патладжан – летен сезон – 240 кг; зимен сезон – 112 кг; праз – зимен сезон – 420 връзки; чесън – летен сезон – 20 кг; зимен сезон – 30 кг; зелен фасул – зимен сезон – 300 кг; картофи пресни – летен сезон – 1 200 кг; круши – летен сезон – 500 кг; зимен сезон – 800 кг; магданоз – летен сезон – 3 000 връзки; зимен сезон – 3 000 връзки; ягоди – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 100 кг; пъпеши – летен сезон – 960 кг; орехи – летен сезон – 30 кг; зимен сезон – 30 кг; киви – зимен сезон – 300 кг; копър – летен сезон – 500 връзки; зимен сезон – 200 връзки; тиква зелена – летен сезон – 200 кг; зимен сезон – 200 кг; тиквички – летен сезон – 552 кг; зимен сезон – 100 кг; помело – летен сезон – 200 кг;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 337860.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

десет дневен срок от датата на публикуваене на решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни