Версия за печат

00022-2020-0018

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер А-1037 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: инж. Мая Василева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20280, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.asenovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200609bYfW2074613.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.025-0006-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., за изпълнението на проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Обект на поръчката е упражняване на строителен надзор на един обект и в този смисъл възлагането на консултантските услуги на двама различни изпълнители е невъзможно. Следва да се вземе предвид факта, че за обекта е изготвен един проект, който е одобрен с едно разрешение за строеж и не е предвидено етапност на изпълнение. Така посочените аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 58000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност над 271 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 58 000,00 лв. без ДДС, но поради натрупване на обществени поръчки със сходен предмет попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Теньо Николов Манолов

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-2217/14.11.2019 год.