Версия за печат

00325-2020-0027

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 506 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, чрез изпълнителния директор, бул. Пещерско шосе № 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, България 4001, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: hristo_p1981@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200609kJxH6733094.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е целесъобразно, поради комплексния характер на медицинската апаратура. Разделянето на отделните елементи от предмета на поръчката би нарушило функционалната цялост и взаимосвързаност на оборудването и дейностите от предмета на поръчката.Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително и хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички доставки и дейности от предмета на поръчката. Отделно, определени елементи от предмета на поръчката би било невъзможно, нецелесъобразно или технологично несъвместимо да се изпълняват от различни стопански субекти, като например дейностите по доставка на апарата и дейностите по въвеждане в експлоатация или гаранционна поддръжка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката и във връзка с праговете по чл. 20, чл. 1, т. 1, буква "б" е налице основание за прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поръчката да бъде възложена под условие от осигурен финансов ресурс за Възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор