Версия за печат

00022-2020-0016

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер А-1038 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Академик Николай хайтов №9, За: Струмен Авков -директор на ОП ТДБСО, България 4230, Асеновград, Тел.: 087 8978237, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asenovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини обслужващи РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /РЦОТБО/, включително доставка на резервни части и консумативи по четири обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини, също така и доставка и монтаж на резервни части и консумативи. Извършването на техническо обслужване и ремонт на машините, обслужващи РЦОТБО включва сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка техника – ремонти, диагностика и др.Доставените и монтирани резервни части и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка техника и да отговарят на изискванията за качество в Република България. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им, но не по – малко от 12 месеца и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка Обектът на следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт и доставка на резервни части и консумативи е подробно описан в Техническата спецификация – Приложение № 9, неразделна част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост, като Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машините, за срок не по – малко от гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи даден от производителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 190000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 без ДДС до 280 000 без ДДС, Възложителят провежда предвидената в чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Теньо Николов Манолов

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Общината, оправомощен със Заповед № А-2217/14.11.2019 год. на Кмета на Общината