Версия за печат

00859-2020-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

45. Физически науки


Решение номер 196 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет за архитектура, геодезия и строителство, бул. Христо Смирненски № 1, За: доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад, България 1046, София, Тел.: 00359 897893660, E-mail: georgosing@gmail.com, Факс: 0359 28656863

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. В обхвата на поръчката са включени следните дейности: 1. Подготовка на строителната площадка; 2. Изпълнение на строително-монтажни, ремонтни и други необходими дейности за обекта (по одобрен инвестиционен проект); 3. Доставка на материали и извозване на строителни отпадъци; 4. Осигуряване на необходимите документи за количествата и качествата на доставяните и влагани материали – фактури, сертификати и др.; 5. Упражняване на техническо ръководство и надзор по безопасност и здраве по време на строителството; 6. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост); 7. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка и в съответствие с действащото законодателство в сферата в страната.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвидените СМР се изпълняват на един строителен обект съгласно одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж. Предметът на поръчката е неделим, като всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите. Разделянето на обособени позиции е икономически нецелесъобразно и би се отразило на качеството на логическата взаимообвързаност на строителните работи. Разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции ще доведе до затруднения с изпълненито и отчитане на работите по обекта

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.Жалба може да подаде всяко заинтересувано лице съгласно чл. 198, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Марков

VIII.2) Длъжност

ректор