Версия за печат

00958-2020-0014

BG-Кърджали:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

8. Инженерство, профил Геозащитни дейности


Решение номер 307 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000225011

BG425, В и К ООД гр.Кърджали, бул.България №88, За: Фахри Мустафа, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, E-mail: wik_kardzhali@abv.bg, Факс: 0361 64655

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://vik-kardzhali.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/catsel.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности по проектиране и строителство на обект „Реконструкция и модерницазия на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“, гр. Кърджали“: • Изготвяне на идеен проект за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на възложителя (доставки на машини и съоръжения, автоматизация); • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; • Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; • Обучение на персонала, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСПВ; • Предаване на обекта и приемането му от възложителя с акт Образец № 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; • Извършване на проби след завършване на обекта; • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец № 16 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (без издаването на Образец № 16 да е включено във времето за завършване на обекта); • Период за съобщаване и отстраняване на дефекти – наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали; отстраняване за сметка на изпълнителя на установени дефекти. Обектът е Четвърта група, Първа категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България. Предлаганата реконструкция на ПСПВ „Енчец“ цели отстраняване на констатираните недостатъци в конструктивно и технологично естество, подмяна на амортизираното оборудване, изграждане на ново, съвременно, екологосъобразно третиране на технологичните отпадъчни води.Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се осигури по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г., проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, поради следните мотиви: Обществената поръчка обхваща проектиране и изпълнение на строителство на един обект, а именно „Реконструкция и модерницазия на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“. В тази връзка на основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП е направена преценка от възложителя, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Като основен мотив за така взетото решение може да се изтъкне обстоятелството, че за качественото изпълнение на поръчката дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В случая е налице невъзможност за разделяне на дейностите по обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители, без това да е свързано със значителни затруднения за възложителя и населението на гр. Кърджали. Наличието на двама или трима отделни изпълнители на един обект би довело до затруднения при неговото изпълнение и евентуален конфликт между тях с оглед ограничения периметър на строителната площадка. Също така за изпълнението на строителния обект са необходими големи количества строителни материали, чиито транспорт, съхранение, складиране и доставяне на строителната площадка би било затруднено при наличието на повече от един изпълнител. От друга страна неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще допринесе за улеснена комуникация с бъдещия изпълнител на проектирането и строителството, максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс. Имайки предвид, че заложените критерии за подбор са в съответствие със законовите изисквания, считаме че неразделянето на поръчката на отделни позиции по никакъв начин не ограничава необосновано участието на стопански субекти и не дава необосновано предимство на определени лица. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на отделни обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10775577.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура). За нерегламентираните в указанията и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обусловен от обстоятелството, че същата в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, защитава обществения интерес и едновременно с това се насърчава конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица. При провеждането на процедурата ще бъдат прилагани принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЛАВЧО ДИМОВ СЛАВКОВ

VIII.2) Длъжност

УПРАВИТЕЛ