Версия за печат

01546-2020-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 7 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: инж. Антоан Варадинов, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Радка” за период от пет години” (ОП № 1), включваща следните дейности: 1. Възстановителни дейности, в т. ч: a ) възстановяване проводимостта на югоизточната черна охранителна канавка; b) Възстановяване на почвения слой; c) Изграждане на наблюдателни стълбове. 2. Мониторинг и поддръжка, в т.ч: a) оглед и оценка за състоянието на хвостохранилището; b) базово измерване на КИС; c) измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации; d) наблюдения на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло; e) почистване на външната отводнителна система /канавки и храсти/; f) изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг. Обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Радка” за период от пет години” (ОП № 2), включваща следните дейности: 1. Наблюдение на повърхностни води - пробовземане и анализ на води от река Луда Яна (преди и след зоната на хвостохранилищeто) и 2. Наблюдения на тревна растителност - пробовземане и анализ на биомаса от биологичната рекултивация на съоръжението.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 134546.52 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Християн Пламенов Султанов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор