Версия за печат

00373-2020-0019

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1347 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, ст. 335 - Делоовдство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загор

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:- обособена позиция № 1 „Автоматичен лабораторен дестилатор с комплект филтри при вода с висока твърдост“ – 1 бр.; - обособена позиция № 2 „Ламинарен микробиологичен бокс 90 см“ – 2 бр.; - обособена позиция № 3 „Химическа камина“ – 1 бр.; - обособена позиция № 4 „Лабораторна камина за работа със силни киселини и основи“ – 1 бр.; - обособена позиция № 5 „Автоклав“ - 1 бр.; - обособена позиция № 6 „Водна баня с капак“ – 2 бр.; - обособена позиция № 7 „Техническа везна“ – 1 бр.; - обособена позиция № 8 „Цифрова суха вана с еднопозиционен блок“ – 1 бр.; - обособена позиция № 9 „Комбиниран цифров фотометър за изследваяне на качеството на водата“ – 1 бр.; - обособена позиция № 10 „Водна баня“ – 1 бр.; - обособена позиция № 11 „Водна баня“ – 2 бр. - обособена позиция № 12 „Електронна аналитична везна с вътрешна калибровка“ – 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54070 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 66645 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

- обособена позиция № 13 „Настолен дестилатор за вода“ – 1 бр. – 2000,00 лв. без ДДС (две хиляди лева), която е 3,00%; - обособена позиция № 14 „Дестилатор“ – 1 бр. – 2000,00 лв. без ДДС (две хиляди лева), която е 3,00%; - обособена позиция № 15 „Техническа везна“ – 1 бр. – 1000,00 лв. без ДДС (хиляда лева), която е 1,50%; - обособена позиция № 16 „Дестилатор“ – 1 бр. – 1666,67 лв. без ДДС (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.), която е 2,50%; - обособена позиция № 17 „Портативен pH метър с електрод“ – 2 бр. – 1666,67 лв. без ДДС (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.), която е 2,50%; - обособена позиция № 18 „pH метър с електрод“ – 1 бр. – 1625,00 лв. без ДДС (хиляда шестстотин двадесет и пет лева), която е 2,44%; - обособена позиция № 19 „Електронна бъркалка с нагряване“ – 1 бр. – 600,00 лв. без ДДС (шестстотин лева), която е 0,90%; - обособена позиция № 20 „Преносим фотометър за нитрати“ – 1 бр. - 916,67 лв. без ДДС (деветстотин и шестнадесет лева и 67 ст.), която е 1,38%; - обособена позиция № 21 „Фотометър за анализ на амоняк във вода“ – 1 бр. – 500,00 лв. без ДДС (петстотин лева), която е 0,75%; - обособена позиция № 22 „Фотометър за РН, общ и свободен хлор“ – 1 бр. – 600,00 лв. без ДДС (шестстотин лева), която е 0,90%.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611EZMn2770518

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора