Версия за печат

00373-2020-0018

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1346 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, ст. 335 - Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Учебен микроскоп“ – 6 бр.; - обособена позиция № 2 „Учебен лабораторен микроскоп“ – 10 бр.; - обособена позиция № 3 „Учебен лабораторен микроскоп“ – 4 бр.; - обособена позиция № 4 „HD-камера за автоматично фокусиране с HDMI интерфейс“ – 3 бр.; - обособена позиция № 5 „Инкубатор с естествена циркулация“ – 1 бр.; - обособена позиция № 6 „Термостат“ – 2 бр.; - обособена позиция № 7 „Лабораторен охлаждащ инкубатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 8 „Сух стерилизатор“ – 2 бр.; - обособена позиция № 9 „Лабораторна центрофуга за бутирометри“ – 2 бр.; - обособена позиция № 10 „Центрофуга“ – 2 бр.; - обособена позиция № 11 „Комплект за хоризонтална гел електрофореза /10x7см;10x10см/ с токоизправител“ – 1 бр.; - обособена позиция № 12 „Имунологичен анализатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 13 „Полуавтоматичен биохимичен анализатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 14 „Апарат за конвенционален PCR“ – 1 бр.; - обособена позиция № 15 „Кимограф (универсален)“ – 2 бр. - обособена позиция № 16 „Лабораторен Стомахер“ – 1 бр.; - обособена позиция № 17 „Брояч на колонии“ – 2 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 112092.51 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 137418.35 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

- обособена позиция № 18 „Инкубатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 19 „Центрофуга“ – 1 бр.; - обособена позиция № 20 „Стерео микроскоп“ – 1 бр.; - обособена позиция № 21 „Сушилен шкаф“ – 1 бр.; - обособена позиция № 22 „Мини инкубатор камера за ELISA“ – 1 бр.; - обособена позиция № 23 „Вортекс миксер“ – 1 бр.; - обособена позиция № 24 „Уринен анализатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 25 „Мини система за хоризонтална електрофореза“ – 1 бр.; - обособена позиция № 26 „Генератор на електрическо напрежение (захранващо устройство) за елекрофореза“ – 1 бр.; - обособена позиция № 27 „UV – Трансилюминатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 28 „Денситометър“ – 1 бр.; - обособена позиция № 29 „Ветеринарен пациентен монитор“ – 1 бр. - обособена позиция № 30 „Термо-хигро-анемометър“ – 1 бр.; - обособена позиция № 31 „Мултилогер – термо – хигро – СО2 – Барометър“ – 1 бр.; - обособена позиция № 32 „Газ – детектор за Амоняк (NH3)“ – 1 бр.; - обособена позиция № 33 „Брояч на прахови частици“ – 1 бр.; - обособена позиция № 34 „Portable Indoor Air Quality Monitor за определяне на NH3, H2S, CO2 и прахови частици във въздуха на животновъдни обекти( портативен комбиниран мултифункционален монитор за качество на въздуха на закрито / анализатор на прахови частици)“ – 1 бр. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че прогнозната стойност на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции №№ 18 - 34 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №№ 18 - 34 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции с №№ 18 - 34 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611Vlpq2765941

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 ,т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора