Версия за печат

02744-2020-0001

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 6 от дата 10.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201004249

BG424, ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛТАРИЯ №2, За: Eмилияна Милева, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com, Факс: 0301-62666

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dkcsmolyan.com/web/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ Смолян" ЕООД"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ Смолян" ЕООД", Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 715364.14 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 12 месеца, стойността на договора нараства с 50% от предвиденото количество за обособената позиция за 24 месеца по предложената единична цена, за да обезпечи оставащото време на договора. Прогнозната стойност и количества за период 24 месеца, както и в случай на подновяване - за още 12 месеца, е посочена в приложение „прогнозна стойност“ от документацията за участие. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 715 364,14 лв., в т.ч. 476 909,43 лв. без ДДС за 24 м. и 238 454,71 лв. без ДДС за 12 м. при удължаване на договора. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество. Посочената прогнозна стойност в раздел IV.7. е за 36 м., като в тази стойност е включена и предвидената опция за удължаване на договора за 12 м.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Момчил Михалев Хубчев

VIII.2) Длъжност

Управител