Версия за печат

00602-2020-0003

BG-с. Мирково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 8 от дата 10.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанов, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Инвестиционният проект предвижда реконструкция на главни и второстепенни клонове с обща дължина 8 668, 89 м., направа на сградни водопроводни отклонения, както и др. съоръжения по трасето, съгласно техническата спецификация и работния проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В настоящата обществена поръчка не се предвиждат обособени позиции. Мотиви: Предметът на обществената поръчка не позволява разделяне на обособени позиции, тъй като представлява водопроводна мрежа с обща техническа функция, с огромно значение за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и водоснабдяването на гражданите на територията на с. Каменица. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на обществеността, както и до затруднения на Възложителя за навременното въвеждане в експлоатация на обекта. Освен това се създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на обекта и от оскъпяването на отделните видове дейности. В тази връзка, разделянето на процедурата на две или повече обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнение на съответните дейности, а от там и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строежа. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да е осигури работеща синхронизация на различните строително- монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение предмета на поръчката. Това налага спазване на определена технологична последователност, използване на оборудването и взаимовръзка между отделните дейности, с оглед постигане на необходимото качество и срок на изпълнение. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено, некачествено изпълнение или загуба на евросредства. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаването на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1971364.44 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство има прогнозна стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят прилага процедурите по в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП. В конкретния случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 971 364.44 лв. без ДДС, поради което, за Възложителят безспорно е налице задължение да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на процедура за избор, чрез публично състезани, тъй като не са налице обстоятелствата по чл. 182 ал. 1 от ЗОП за провеждане на пряко договаряне. Провеждането на предвидената в ЗОП, процедура на публично състезание, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от зтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветанка Петкова Йотина

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мирково