Версия за печат

00143-2020-0032

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 232-EP-20-MP-С-З /Р1 от дата 10.06.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД, ул. Христо Г. Данов №37, За: Елена Караманова - търговски въпроси; Светослав Антонов - технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 088 2832287;088 2834407, E-mail: elena.karamanova-zaharieva@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.elyug.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx.

I.4) Основна дейност

Електроенергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив Проектната дължина на трасето е 1746 м. Трасето на новата кабелна линия 110 kV е разположено между ОРУ 110 kV на П/Ст ”Лаута” и нова П/ст „Тракия“, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 56784.529.86 за УПИ III-21, жил. застрояване и обществени обслужващи дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът и естеството на настоящата обществена поръчка предполага неразделянето на обособени позиции.Изграждането, доставката, полагането и въвеждането в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV е необходимо да бъдат извършени от един изпълнител, с цел качествено изпълнение на дейността. Предвид обстоятелството, че изграденото съоръжение подлежи на гаранционна подръжка съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, то разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. В случай, че поръчката бъде възложена на повече от един изпълнител, няма да бъде осигурена ефективност при разходването на средствата, което е в противоречие с целите на Закона за обществените поръчки. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще допринесе за получаване на по-ниска цена. С оглед на всичко изложено, неразделянето на поръчката на обособени позиции е технически и икономически оправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1979999.56 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №58-EP-20-MP-C-3/Р2 от 26.05.2020 г. е прекратена открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив и РОП №00143-2020-0012. Процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с мотива, че всички подадени в процедурата оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговарят на техническите условия за изпълнение на поръчката. Решението за прекратяване е влезнало в сила на дата 08.06.2020 г. Във връзка с гореизложеното е налице възможността за провеждане на настоящата процедура на договаряне на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Поканените в настоящата процедура лица, са същите, подали оферти в откритата процедура, с оглед на вече заявения от тях интерес за изпълнение на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Променергомонтаж“ АД, „Интеркомплекс“ ООД и „Електрисити“ ООД 2.ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ с участници „ЕТН ЕНЕРГИ УНД ТЕЛЕКОМ НЕТЦЕ“ ООД и „Артстрой“ ООД 3. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Филкаб“ АД, „Инженеринг“ ЕООД и „Ел-Тест“ ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Здравко Огнянов Братоев Алекаснър Сипек

VIII.2) Длъжност

Изп. член на СД Зам.-председател на СД