04184-2020-0001

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 1 от дата 10.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000080997

BG331, Детска градина Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец, град Девня, ул Фронтоваци 17, За: Радостина Георгиева, България 9163, Девня, Тел.: 0519 34443, E-mail: nezabravka1976@abv.bg, Факс: 0519 34443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nezabravka-devnia.com/bg-BG/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/dostavka-na-peleti-2020.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на пелети за нуждите на ДГ Незабравка, филиал Детелина, филиал Здравец

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставените пелети трябва да са от естествена широколистна дървесина без странични примеси, диаметър- 6 мм, дължина-8 мм -30 мм, калоричност- не по-малка от 4.8 кwh/kg, влагосъдържание-максимум 10%, пепелосъдържание- по-малко от 1,0%, след горене да не се образува твърда шлака, пакетирани в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 кг., херметично запечатани, Година на производство: 2020г. Срок на годност/съхранение/ съгласно БДС и да са придружени със сертификат за качество. Място на предаване: франко сградата на Детска Градина (ДГ) “Незабравка”, гр.Девня, ул.”Фронтоваци” №17, сградата на филиал “Детелина гр.Девня, ул.”Капитан Петко” №9а . Срокът на договор е 12 календарни месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съобразно предмета на поръчката разделянето е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката представялва доставка на стока, която се търгува на стоковата борса съгласно , одобрен списък на Министерски съвет. Борсовата сделка е предпочетена за реализиране на обществената поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в най- кратки срокове.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Приемането на пелети ще се удостоверява чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол от определени от Възложителя длъжностни лица от една страна и от представители на изпълнителя, от друга страна. В протокола се описва качеството и количеството на пелетите и тяхното съответствие с предложението на Изпълнителя. В случай че при подписването на приемо-предавателния протокол за приемане на доставката, Възложителят установи, че те не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в качеството, Възложителят се отказва от доставката. При отказ за приемане на доставката, Изпълнителят в предложения от Възложителя срок на замяна в рекламационното писмо се задължава да достави пелети, които да отговарят на предварително договорения вид и качество. Възложителят подписва приемо-предавателния протокол само при условия, че всички доставените пелети отговарят изцяло на предложението на Изпълнителя. Транспортът и товаро-разтоварните работи на местата за доставка са за сметка на изпълнителя. Срок за доставка по заявка – до 3 (три) календарни дни от получаване на писмена заявка за необходимите количества пелети от Възложителя.Срок на доставка при аварийна нужда – до 24 ч. (двадесет и четири часа) от получаване на писмена заявка от Възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 ал.1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радостина Манолова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директор