Версия за печат

03531-2020-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 335 от дата 10.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000459719

BG421, Детска градина Кремена - гр.Пловдив, р-н ”Тракия”, ул. „Цар Светослав Тертер” № 29, За: Савка Спасова - директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 032 682291, E-mail: kremena@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 682291

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cdgkremena.com/wp/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdgkremena.com/wp/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Кремена”– гр. Пловдив, по две обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Кремена”– гр. Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“ и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни продукти, съгласно Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 27614.38 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Савка Николова Спасова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Кремена" - гр.Пловдив