Версия за печат

00338-2020-0004

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 9 от дата 09.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.,,Бели Лом'' №37А, За: Кристина Колева, България 7200, Разград, Тел.: 084 660171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608ASVW4277469.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническото задание на Възложителя съдържащо се в настоящата документация за обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на дейностите в отделни обособени позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество. Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката.Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. В допълнение следва да се изтъкне, че строителните дейности, които ще се извършват касаят изграждането на един обект, който е неделим. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.Настоящата поръчка е за инженеринг - т.е. проектирането и изпълнението на строителството се възлагат с един договор, на един изпълнител. Целта е да се осигури бързина при изпълнението на строителството, тъй като при инженеринга се спестява време като не се провеждат отделни процедури за избор на проектант и за избор на строител. Поръчката включва един обект и поради технически и икономически причини, както и без да се затруднява техническото изпълнение, не може да бъде разделен на самостоятелни обекти, които да бъдат предмет на самостоятелни договори за обществени поръчки, съответно да бъдат предмет на отделни обособени позиции. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на различните обособени позиции, а оттам и до възможни разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане на изпълнението на строителството и разделяне на отговорностите по договора. Неразделянето на обособени позиции не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, пулбичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване участието в процедурата на икономическите оператори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 55833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, когато планираната(прогнозната) за провеждане поръчка е за строителство и е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят прилага процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 55 833,33 лв. без ДДС, но на Възложителя са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка и други поръчки за възлагане със сходен идентичен предмет, чиято стойност не надвишава стойността по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП и Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие процедура „публично състезание“ по ЗОП . Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността и законосъобразността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за тази процедура, възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата, при която всички заинтересувани лица могат да подадат оферта, съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Денчо Стоянов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград