Версия за печат

00385-2020-0023

BG-Пазарджик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 11-00-279 от дата 09.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351736

BG423, Община Пазарджик, бул. България № 2, За: Димитричка Ладжова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402218, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 440711

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.pazardzhik.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект. Предвижда се в рамките на инженеринга да се изработи инвестиционен проект (ИП) във фаза технически проект по реда и условията на Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ИП предвижда всички видове СМР и дейности предвидени за реализация на строежа. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. ИП ще бъде съгласуван по искане и за сметка на Възложителя с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции и ще бъдат получени всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство и получено разрешение за строеж въз основа на одобрения технически проект в съответствие с чл.148 от ЗУТ. Ще бъдат подговени Уведомления за инвестиционно предложение за информиране на компетентния орган по околна среда съгласно изискванията на екологичнто законодателство. Автрският надзор по време на изпълнение на СМР на обекта ще се осъществява от проектантите на техническия проект в пълно съответствие с изискванията на ЗУТ, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договораза инженеринг в часта, касаеща авторския надзор. Той ще осигури стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на конкретния обект в експлоатация, както и заверяване на екзекутивната документация в съответствие със ЗУТ. Строежът на сградата на Приют за лица е V-та категория. Предвидените СМР по построяване на Приюта са следните: - Извършване на конструктивни работи; - Извършване на архитектурно-строителни работи; - Изграждане на ВиК; - Изграждане на ел. инсталации; - Изграждане на системи за отопление и вентилация; - Монтиране на система за пожароизвестяване; - Монтиране на видеонаблюдение; - Извършване на дейности по благоустрояване на двор. В обхвата на поръчката са включени: 1. Изготвянето на технически инвестиционен проект за: - Строителство на нова сграда; - Изграждане на отоплителна инсталация, водоснабдяване, канализация и електрическа инсталация; - Облагородяване на прилежащото дворно пространство. - Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хора с увреждания. 2. Съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и др., съгласно чл.143, ал.1 от ЗУТ – по искане и за сметка на Възложителя. 3. Изпълнение на СМР за обекта на интервенция, съгласно одобрения инвестиционен проект (вид и обем на работите), срок, КСС и технически спецификации по отделни проектни части на одобрения проект. 4. Осъществяването на авторски надзор по време на строителството за сградата, обект на интервенция, съгласно одобрения ИП, документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на проекта до въвеждането му в експлоатация. Продължава в раздел VII.1)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” – договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции. Дейностите включени в обхвата на поръчката се отнасят за един обект и са взаимосвързани помежду си. Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – проектиране и строителство е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя. Провеждането на подобен вид поръчки с идентичен предмет е изрично предвидено в ЗОП като възможност за съвместяването на проектирането и строителството в една процедура. Дейностите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител. Дейностите по строителство и съответно техническото предложение за изпълнението им са в пряка зависимост от проектирането и предвидените при изготвянето на техническия проект решения. При възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на строителството, проектното предложение което ще изпълни проектантския екип на Изпълнителя, ще бъде максимално съобразено с техническия му капацитет и ресурс необходим за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на строителството. В настоящия случай, за Възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие, и е технически и икономически неоправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 741562.54 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП, Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е под прага на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а”, според който процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11 от ЗОП се прилагат, когато публични възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 10 000 000 лв. – за строителство. В настоящия случай, Възложителят е избрал да възложи обществената поръчка по реда за открита процедура, с оглед задължението за публбикуване в ОВ на ЕС. По този начин се гарантира публичността при възлагане, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. С оглед предмета, настоящата обществена поръчка е „смесена” по смисъла на чл. 11 от ЗОП, включваща дейности с повече от един обект като - проектиране, извършване на строително-монтажни дейности и осъществяване на авторски надзор. Обществената поръчка се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката, а именно строителство.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължение от Раздел IV.3) При изпълнение на инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица” са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности: • Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности; • Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му; • Изпълнение на строително-монтажни работи; • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; • Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Пазарджик