Версия за печат

01546-2020-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 5 от дата 08.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: инж. Антоан Варадинов, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608cznp505941.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на работен проект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Росен“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изготвянето на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания, опробвания и възстановителни дейности на хвостохранилище "Росен" в продължение на три години. Проектирането се извършва във фаза „Работен проект” на избрано проектно решение за мониторинг, съобразно с обосновано предложение за запазване, частична или пълна промяна на съществуващото положение в зависимост от изискванията на действащата нормативна уредба, направено след актуална оценка за състоянието на обекта, системата, мрежите и станциите/пунктовете за наблюдение, въздействащи фактори, схеми за измервания, пробонабиране и анализ, наблюдавани параметри, честота и време, /месеци/ на наблюдения, измервания и пробонабиране, ниво за достатъчност и достоверност на резултатите, дейностите по поддържане, обслужване и информационно осигуряване /събиране, визуализиране, поддържане и съхраняване на специализираната база данни/. С реализацията на проекта е необходимо да се получи актуална информация за техническото състояние на обекта, чрез създаване на ефективна представителна система за мониторинг, а чрез поддържането се постигат условия за оптимално техническо състояние, гараннтираща стабилността на съоръженията. Системата, програмата и мрежите за мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Росен" включват: - оглед и оценка на състоянието на обекта два пъти годишно (един път през сухия и един път през влажния период), и извънредно при нужда (след проливни валежи, земетръс и др.); - опробвания за изследване химичния състав на дренажните води – два пъти в годината при сух и влажен сезон; - наблюдения за радиационната обстановка - един път годишно; - измервания за установяване на вертикални деформации (слягания) и хоризонтални деформации (премествания) по основната стена на съоръжението- два пъти годишно; - наблюдение на нивото на пиезометричната повърхност в отпадъчното тяло два пъти годишно (един път през сухия и един път през влажния период); - опробване за установяване химичния състав на биомасата от осъществената биологична рекултивация – един път годишно; - възстановяване на дренажната канавка; - управление на дренажни води; - възстановяване на разрушената бетонова облицовка на отбивния канал за дъждовни води; - поставяне на предупредителни табели, забраняващи пашата в района на хвостохранилището; - почистване на отводнителните канавки от наноси и храсти, и третиране на прилежащите им площи с хербицид - един път годишно.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е изготвяне на един работен проект, което представлява извършването само на една дейност, и няма как да бъде разделен на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18206.94 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за услуги над 70 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 18 206,94 лв. без ДДС, като изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, поради планирани за възлагане обществени поръчки със сходен предмет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Християн Пламенов Султанов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор