Версия за печат

00325-2020-0023

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-61 от дата 25.03.2020 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 486 от дата 08.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД чрез Изпълнителния директор, бул. „Пещерско шосе” № 66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. г-н Рангел Христозов, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602974, E-mail: r.hristozov@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката се изразява в доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация публикувана на Профила на купувача на Възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен годишен пациентопоток от 80 000 пациента и в рамките на практикуването на 52 медицински специалности, а именно: 1. Вътрешни болести; 2. Кардиология; 3. Ревматология; 4. Клинична хематология; 5. Медицинска онкология; 6. Гастроентерология; 7. Ендокринология и болести на обмяната; 8. Нефрология; 7. Пневмология и фтизиатрия; 8. Клинична токсикология; 9. Педиатрия; 10. Детска ревматология; 11. Детска пневмология и фтизиатрия; 12. Детска гастроентерология; 13. Детска ендокринология и болести на обмяната; 14. Детска кардиология; 15. Детска неврология; 16. Детска нефрология и хемодиализа; 17. Акушерство и гинекология; 18. Неонатология; 19. Нервни болести; 20. Психиатрия; 21. Детска психиатрия; 22. Лъчелечение; 23. Нуклеарна медицина; 24. Кожни и венерически болести; 25. Инфекциозни болести; 26. Професионални болести; 27. Хирургия; 28. Гръдна хирургия; 29. Съдова хирургия; 30. Детска хирургия; 31. Лицево-челюстна хирургия; 32. Анестезиология и интензивно лечение; 33. Урология; 34. Ушно-носно-гърлени болести; 35. Очни болести; 36. Неврохирургия; 37. Ортопедия и травматология; 38. Спешна медицина; 39. Физикална и рехабилитационна медицина; 40. Пластично-възстановителна и естетична хирургия; 41. Кардиохирургия; 42. Клинична лаборатория; 43. Клинична имунология; 44. Микробиология; 45. Вирусология; 46. Клинична алергология; 47. Медицинска паразитология; 48. Образна диагностика; 49. Обща и клинична патология; 50. Трансфузионна хематология; 51. Съдебна медицина; 52. Медицинска генетика.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2937360 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор