Версия за печат

01073-2020-0009

BG-Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер РД-09-228 от дата 05.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.bg/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж. Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж. Поставените от възложителя изисквания по отношение на доставките по всяка от обособените позиции са посочени в изготвените технически спецификации, неразделна част към документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 282000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно проведените от община Мъглиж пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП, прогнозната стойност на поръчката възлиза на обща сума в размер на 282 000 без ДДС. Предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която попада в праговете на чл. 20, ал. 1, т.1, б."б" от ЗОП и факта, че естеството на доставките, позволяват достатъчно точно да се определят техническите спецификации, то не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на публично състезание, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "открита процедура" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж