Версия за печат

00022-2020-0015

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер А-968 от дата 04.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: инж. Мая Василева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20280, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.asenovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602GsuC2035428.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Аварийно укрепване на активизирали се свлачищни процеси по път PDV 3016 /II-86, Асеновград – Бачково/-Лясково-Яврово-Добралък-/III-8064/ при км. 2+070, Община Асеновград”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основните елементи на силовата конструкция са: укрепителна стоманобетонова стена, пилоти и анкери. Укрепителната стоманобетонова стена , което поема натоварването от свлачищното тяло и предава усилията върху пилотите и анкерите се изпълнява с дебелина от 40 см, като в различните участъци (три зони) е с различно напречно сечение. Пилотите са от типа изливни сондажни, с кръгло напречно сечение D 325, с междуосово разстояние 1м при зона I, 0.75м при зона II и III. Пилотите в зона I са в един ред, а в зона II и III са разположени шахматно. Дължините на пилотите в различните зони са съответно 4м, 6м и 8м в зони I, II и III. Бетонирането трябва да се извърши с бетон клас C20/25(В25). Анкерите са от типа пасивни еднопрътови IBO R35N (сила на граница на провлачване 400 kN/разрушаващо натоварване 500 kN) или еквивалент. Необходимо е да се докаже минимална носеща способност на оферираните анкери от P0=280 kN. Ъгълът на изпълнение на накерите в отделните зони е също различен, като повече информация има в приложения към документацията проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително - монтажни работи, предвидени в инвестиционния проект, които са взаимосвързани, част са от изпълнението на един общ „Аварийно укрепване на активизирали се свлачищни процеси по път PDV 3016 /II-86, Асеновград – Бачково/-Лясково-Яврово-Добралък-/III-8064/ при км. 2+070, Община Асеновград” и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Следва да се вземе предвид и факта, че за обекта е изготвен един проект, който е одобрен с едно разрешение за строеж и не е предвидено етапност на изпълнение. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение строителни дейности са систематично, икономически и технически неделими. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни Изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването на цялостния обект на строителство. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 326686.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 326 686,18 лв. без ДДС или 392 023,42 лв. с ДДС и се възлага чрез провеждане на процедура по публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл.20, ал. 2, т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация (чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Стоян Раднев Димитров

VIII.2) Длъжност

Заместник-Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-2216/14.11.2019 г.