Версия за печат

00053-2020-0008

BG-Средец:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 316 от дата 04.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056878

BG341, Община Средец, пл.България№8, За: адв.Ирина Камбурова, България 8300, Средец, Тел.: 0889 444269, E-mail: info@sredets.bg, Факс: 05551 6996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sredets.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sredets.bg/publicOrders.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Транспортна услуга, която включва - товарене, превоз от определено сечище до крайна точка на територията на община Средец и разтоварване на дървата за огрев на местопредназначението им, с включен подвоз

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Транспортна услуга, която включва - товарене, превоз от определено сечище до крайна точка на територията на община Средец и разтоварване на дървата за огрев на местопредназначението им, с включен подвоз за срок до 30.10.2020год. до обекти до 30км. и до обекти над 30км.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

По преценка на Възложителят,настоящата обществена поръчка не предполага възможност за разделяне на обособени позиции, предвид естеството и обема на доставка на същата;

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка се провежда по реда на чл. 178-181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП и на основание Решение на Кмета на Община Средец, в качеството му на Възложител и се определена съобразно финансовата стойст и при спазване правилата на ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно посочените срокове в ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Иван Жабов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Средец