00895-2020-0007

BG-Симитли:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер 205 от дата 04.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024987

BG413, Община Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, За: Александър Димитров Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72138, E-mail: simitli@mail.bg, Факс: 0748 72231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://simitli.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=186&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни; Писта за колокрос.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка предвижда изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни; Писта за колокрос”. Сградите са проектирани за изпълнение като едноетажни, сглобяеми, поставяеми постройки. Монтират се върху предварително излети ивични ос¬нови и стоманобетонна настилка. Носещата и ограждаща конструкция е дър¬вена. Конструктивната височина на етажа е 2,80м, което осигурява спазване на изискващата се светла височина. Пистата за колокрос ще се изпълни с овална форма и дължина от 190 метра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект: „Коридор за сътрудничество Струма“, с акроним: „River PLUS”, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП Възложителят преценява, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Обектите включени в поръчката са функционално свързани по между си, предмет са на един и същ проект и разрешение за поставяне, и ще се изпълняват на една строителна площадка. Евентуалната работа на повече от един изпълнител ще доведе до затруднения, свързани с уреждането на пътното движение/организацията на движение, разполагане на множество техника от различни строители и цялостно комплициране на строително-ремонтния процес. Поради това, Възложителят приема за целесъобразно целият предмет на поръчката да бъде възложен на едно лице (което може да бъде и обединение от няколко лица), респективно да не бъде разделян на отделни обособени позиции. Това ще допринесе за улеснена комуникация с бъдещия изпълнител на дейностите по СМР, максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс, както и качествено изпълнение на възложените работи. Разделянето на обособени позиции, би създало риск за качественото изпълнение и затруднена комуникация с няколко различни изпълнителя. От друга страна конкуренцията по никакъв начин не се ограничава, тъй като възложителя не изисква от участниците да имат определен минимален оборот, нито пък изпълнени обекти с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката /който би бил различен при обединяване на позициите и би ограничил конкуренцията/.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 268000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на обществената поръчка е "строителство" и прогнозната и стойност попада в приложното поле на чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП (събиране на оферти с обява), но на основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възложителят решава да проведе процедура "публично състезание" по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок, след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП, който е 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Апостол Стефанов Апостолов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Симитли