Версия за печат

02709-2020-0021

BG-Никопол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

12. Инженерство, профил Автоматика


Решение номер 1 от дата 04.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие - ДП, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Андриян Ангелов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602LYrZ12542359.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на МПС, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Никопол

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка обхваща ремонт и поддръжка на 11 броя МПС и 4 броя мотоциклети, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП - ДГС Никопол. Резервните части се доставят от Изпълнителя, който ще извършва изцяло ремонта и поддръжката на служебните МПС но ТП - ДГС Никопол, на базата на предложения от него процент отстъпка от продажната цена на дребно за съответния вид ремонт и резервна част. Ремонта и поддръжката са за срок от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от деня на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс. В посочената бройка на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване или закупуване на автомобили от посочените или от други марки. Услугите свързани с изпълнението на обществената поръчка, ще се след писмена заявка на Възложителя. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени и процент отстъпка, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата на Изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на ремонт и диагностика и обслужване на МПС, включително доставка на резервни части. Тъй като при извършването на ремонта и диагностиката възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части, е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта на автомобилите. Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата - ремонт и диагностика, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни Изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите. Предвид горепосоченото Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок след изтичане на сроко по чл.100, ал.3 от ЗОП. Жалбите се подават до КЗК с копие до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Атанас Димитров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор ТП - ДГС Никопол съгласно Пълномощно № СЗДП 977-16/14.04.2016 г.