Версия за печат

00413-2020-0014

BG-Горна Оряховица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер 1785 от дата 03.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

BG321, Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, За: Гергана Чолакова - специалист обществени поръчки, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60874, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6/шест/ основни части, както следва: - Части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“; - Част Конструкции; - Част Геодезия; - Част ВиК и Поливни системи; - Част Електрозахранване; - Част Видеонаблюдение; Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG161ПO001/5-2/2012/037 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на строителството на обособени позиции би довело до значителни затруднения в изпълнението и лошо качество. Организацията на работния процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители би могло сериозно да затрудни качественото изпълнение на поръчката. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Разделянето на обособени позиции може да доведе изпълнението на поръчката до технически затруднения, поради необходимостта от сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. За изпълнението на строителството има изготвен и одобрен работен инвестиционен проект, с издадено Разрешение към него.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1188808.26 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Добромир Стойков Добрев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Горна Оряховица