Версия за печат

00276-2017-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-40-1 от 31.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 154 от 08.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, Район Младост, бул. Цариградско шосе №139, България 1784, София, Тел.: 0359 882929474, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 0359 882929474

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на общ вид канцеларски материали съгласно техническите изисквания на Възложителя за трета обособена позиция.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.08.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
105198.97 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.05.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
104754.19 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор