00360-2020-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер З-131 от дата 02.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Ася Величкова, България 1431, София, Тел.: 02 9230578, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Абонаментна поддръжка, консултиране и предоставяне на лицензионни права за специализиран програмен продукт за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка и обслужване по програмни продукти, включваща консултации, отстраняване на неизправности, предоставяне на всички променени и допълнителни версии на програмния продукт, организиране на архив на базата данни и всички останали действия на изпълнителя, необходими за нормалната работа с програмния продукт, както и придобиване на лицензионни права. Обект на поддръжка са следните програмни продукти по работни места: Гама КОДМАСТЕР - 349бр. Гама КАЛК -4 бр. Гама КОНТ - 15 бр. Гама МУЛТИЛАБ -44 бр. DICOM Modality Worklist Server (Връзка с PACS) - 1 бр. Гама СТОР - 32 бр. Гама СТОР - верификация - 1бр. Гама mСТОР- 2бр. Гама СУПТО - 16 бр. Гама КОНКУРЕНТ - 3 бр. Гама МУЛТИЛАБ Интеграция с външна ЛИС (Лабораторна информационна система) - 1 бр. Гама ДИЕТИ -2бр. Гама Анкети - 1 бр. Гама wCONCURENT - 1 бр. От изпълнителят ще се изисква: 1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на специализиран програмен продукт; 2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS); 3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт, направени съобразно промените в нормативната уредба или по друга причина без допълнително заплащане; 4. Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни продукти; 5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти; 6. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната уредба; 7. Предоставяне на услуги при поискване, свързани с експлоатацията и актуализацията на програмните продукти извън посочените по-горе дейности. 8. Срок на реакция след подадена писмена заявка – не повече от 24 часа (в работно време) при отдалечен достъп и не повече от 72 часа (в работно време) при всички останали случаи. 9. Срок на отстраняване на повреда или извършване на услуга – до 24 часа ( в работно време) за въпросите, класифицирани като такива с много висок и висок приоритет и до 72 (седемдесет и два) часа (в работно време) за всички останали въпроси. 10. Извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, в извънработно време, по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на техническа възможност. 11. Предоставяне на допълнителни лицензионни права, консултации и дейности при необходимост на възложителя. Срок на поддръжката – 12 месеца след сключване на договора. Място на изпълнение на поръчката е УМБАЛ “Александровска” ЕАД – ул. “Св. Г. Софийски” № 1.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции и възлагането на част от обществената поръчка на друго лице е невъзможно, предвид обстоятелството че "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД е носител и собственик на авторските права върху внедрените програмни продукти и всичките техни модули.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на Договори №95/12.03.2004г., №260/16.06.2006г., №74/27.01.2012г., №151/19.03.2013г., №247/18.04.2013г., №397/17.06.2013г., №418/24.06.2013г., №836/08.11.2013г., №986/16.10.2014г., №Д-137/16.02.2015г., №Д-538/27.08.2015г., №Д-539/27.08.2015г.; №Д-616/19.12.2016г.,№Д-ОП-135/19.10.2017г. и №Д-ОП-27/01.04.2019г. в лечебното заведение са закупени, инсталирани и се използват следните програмни продукти: Гама КОДМАСТЕР; Гама КАЛК;Гама КОНТ; Гама МУЛТИЛАБ; Гама СТОР; Гама Конкурент;Гама ДИЕТИ; Гама Анкети ; Гама wCONCURENT и Връзка с външна ЛИС. За целите на процеса на управление, във връзка увеличаване на обема и типовете данни ползвани при управление и разширяване на болничната дейност на УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, който включва планиране, организация, координация, контрол и регулиране на дейностите в лечебното заведение, въз основа на договор № Д-ОП-35/19.10.2017 г. е изградена и интегрирана цялостна информационна система, предлагаща възможност за медицинска и финансова отчетност и анализ. Програмните продукти и внедряването на информационната система са предоставени от „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД. "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456, със седалище в град София и адрес на управление - град София 1574, бул. “Шипченски проход” №63, ет. 2, телефон (02) 44 76 000, факс (02) 44 76 099, ел.поща: gammaconsult@gammaconsult.com, представляванo от Деян Крумов Прокопов и Вълко Иванов Калинкин - Управители, е носител и собственик на авторските права върху внедрените програмни продукти и всичките техни модули, поради което тези обекти на права са освободени от претенции на други лица чрез патентоване на търговската марка. Програмният продукт е обект на авторско право, съгласно чл.3, ал.1, т.1, от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Съгласно посочената разпоредба, компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултата на чиято творческа дейност е създадена компютърната програма. Налице е невъзможност УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да възложи абонаментната поддръжка на програмните продукти на друга фирма – производител на софтуер, тъй като това ще доведе до нарушаване на авторските права на производителя, до несъвместимост и технически затруднения при експлоатацията и поддръжката на вече закупените програмни продукти и до невъзможност за работа на лечебното заведение поради това, че дейността и отчетността се осъществява чрез наличния специализирания приложен софтуер. Предвид гореизложеното и с оглед факта, че дружеството „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД притежава изходния код (source code) и правата върху внедрените приложни програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, и има правото да прави промени по програмните кодове на внедрените програмни продукти, е на лице възможност за провеждането на процедура на основание чл. 182,ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1. т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и няма да изпраща покана за участие в процедурата. Договор ще се сключи с "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с посоченото в раздел V.2. от настоящето решение дружество, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договора изпълнителят следва да представи декларация, че притежава изходния код (source code) и правата върху приложните програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП,както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора без ДДС - 3200 лв. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че изпълнителят избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF IBAN BG 16 STSA 9300 1526 8730 19

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор