Версия за печат

00981-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер СИ-16-Т-60 от дата 02.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009030

BG411, Национална гвардейска част, булевард Асен Йорданов №2, За: полковник Йордан Иванов Витанов, България 1113, София, Тел.: 0889 314402, E-mail: ngch@guards-bg.com, Факс: 02 9228948

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.guards-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Текущият ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ще се извърши на два етапа:Етап 1 - включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка” и Етап 2 - включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществената поръчка включва ремонт на два етапа /външен и вътрешен/ на един обект-сграда №19, щаб на националната гвардейска част

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 277146.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки е със стойността на обществената поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка, е до 277146.67 лева без ДДС(), което я определя в обхвата на чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП-възлагане на процедура чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Строително монтажните работи по етап № 1 ще започнат след осигуряване на необходимите финансови средства през 2020 г. и ще завършат през настоящата година. Строително монтажните работи по етап № 2 ще започнат през 2020 г. или 2021 г., като същите ще завършат през настоящата година или през 2021 г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полковник Кънчо Иванов Иванов

VIII.2) Длъжност

командир на Националната гвардейска част