Версия за печат

02709-2020-0020

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 218 от дата 02.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, Северозападно държавно прадприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Чипровци, ул. Васил Левски №19, За: Петя Антова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200601vLIy12535801.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвиден е ремонт на съществуващи горски пътища с обща прогнозна дължина 7,1 км и ширина 4 м., за които са предвидени 200 часа работа с верижен булдозер. Ремонтите ще включват: почистване на паднали дървета, скали, камъни, насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци, почистване на съществуващите уширения. В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложител на настоящата обществена поръчка е ДП СЗДП Враца, а ДГС ТП Чипровци е нейно териториално поделение. СЗДП е разделило поръчката за ремонт на съществуващи горски пътища между своите поделения, чиито директори по силата на упълномощаване провеждат процедури по ЗОП. Разделянето на поръчката на повече обособени позиции е неоправдено.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 до 10 000 000лв. без ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС Чипровци провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал.1, т. 12-13 от ЗОП процедури. При процедура от ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие, като по този начин се постига в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

Директор