Версия за печат

00908-2020-0001

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 12-00-89 от дата 01.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, Цар Петър 1, За: Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.bs.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bs.government.bg/bg/news/index/5/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Осъществява държавната политика в областта


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2020г. по обособени позиции както следва:Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморийска коса”, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие – юг 2”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Златна рибка”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2020г. по обособени позиции както следва:Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморийска коса”, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие – юг 2”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Златна рибка”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 170476 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Вълчо Иванов Чолаков

VIII.2) Длъжност

Областен управител на област Бургас