Версия за печат

00122-2020-0009

BG-Червен бряг:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-09-286 от дата 29.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000414154

BG314, Община Червен бряг, ул. Антим I №1, За: инж.Евгения Николова - ст.експерт ОППП, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.chervenbryag.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Рехабилитация на Северен онходен път/ Маркова могила - V-ти квартал/ Община Червен бряг".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основната задача на изпълнителя, осъществяващ авторски надзор, ще бъде да следи дали строителят изпълнява строителните дейности по обекта, съгласно изискванията на изготвения проект. Всяко отклонение от изготвения и одобрен проект, трябва да бъде докладвано на Възложителя. Всички предписания на проектантите, осъществяващи авторски надзор ще бъдат вписани в заповедната книга и ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи. След приключване на строителството проектантите, осъществяващи авторски надзор, ще заверят релевантната екзекутивна документация. В изпълнение на Договора за упражняване на авторски надзор се предвижда Изпълнителят да извърши следните дейности- да упражнява авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по части: "Геодезия","ТСТС-пътна", "Електро-комуникации", "ПБЗ", "ВОБД", ''ПУСО", Пожарна безопасност съгласно действащата нормативна уредба, действащата техническа спецификация на АПИ - София на проекта по време на строителството до окончателното завършване на строежа- с подписването на необходимите и установени от закона документи за неговото приключване; -да следи за точното изпълнение на одобрения проект, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, имащи отношение към предмета на поръчката и за промените и допълненията към проекта, предписани по установения нормативен ред от проектанта по време на строителството; -да прави предписания и да дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални несъществени промени, които се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството; -да извършва експертни дейности и консултации; -да заверява екзекутивна документация за строежа, съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ; -да участва в комисии и да удостоверява с подписа си качествата, отчетени в образците по Наредба №3от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -да упражнява авторски надзор на обекта в процеса на строителството и да реагира на заявка за посещение от страна на Възложителя в срок не по-късно от 2 дни; -при нужда да изработва допълнителни чертежи за детайли, като представя на Възложителя; -да дава консултации на възложителя и строителя по проблеми, възникнали в процеса на работа на обекта; -да уведомява писмено Възложителя и лицето, упражняващо авторски надзор за допуснати от Строителя отклонения от одобрения проект; -посещава обекта по време на упражняване на авторски надзор; -да участва в съставянето на всички актове и протоколи по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че предметът и касае осъществяването на авторски надзор, при изпълнението на строителни дейности на един самостоятелен „обект“ по смисъла на ЗУТ. В тази връзка характерът и предметът на поръчката не предполага разделянето й на обособени позиции. Предметът на поръчката касае сключване на договор за дейност, която е свързана с наличие на изключителни права и поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти за устройствено планиране, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл.2 от ЗАПСП авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. "Влахов инженеринг" ЕООД е изготвил работен проект съгласно Договор №98-00-302/13.04.2009г., като впоследствие е актуализирал и преработил същия съгласно Договор №98-00-1140/26.08.2016г. Предвид гореизложеното работният проект, изготвен от "Влахов инженеринг" ЕООД, несъмнено представлява авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл.2 от ЗАПСП. Разпоредбата на чл.162, ал.2 от ЗУТ предвижда, че авторския надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. С оглед на посоченото и на основание чл.162, ал.2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционния проект във фаза работен проект, задължението за упражняване на авторски надзор следва да бъде вменено на техния автор, а именно "Влахов инженеринг" ЕООД. Предвид това, следва да се приеме, че е налице правното основание на осн.чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, според който публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: т.3- поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи: буква "в" наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, каквото е правото върху инвестиционните проекти във фаза работен проект.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Влахов инженеринг" ЕООД, със седалище и адрес: гр. Плевен , ул. "Хаджи Димитър" №5, ет. 1, ап. 1, ЕИК 114602231. Възложителят ще сключи договор с дружеството на основание чл.79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП. В тази връзка и предвид хипотезата на чл.65, ал.1, т.1, пр.1 от ППЗОП Възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Червен бряг. При подписване на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съдържаща реквизитите съгласно Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срок за обжалване- съгласно чл.197, ал.1, т.5, б."а", във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Червен бряг