Версия за печат

01026-2020-0007

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 18 от дата 29.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314; 0879 010280, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskar.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-79/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5550 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят има сключен Договор за проектиране № Д-ОА-43 от 31.05.2010 г. с „ПРОИНЖ АП“ ЕООД гр. Плевен с предмет: „Проектиране на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в община Искър“ със седем подобекти, в т. ч. ОДЗ гр. Искър. Проекта съдържа следните части: Архитектура, Конструкции, ОВК, Електро, КС и КСС. Цената за договорените работи по договора е в размер на 13 450,00 лева без ДДС за 7-те подобекта. Цената за обект ОДЗ гр. Искър е в размер на 450 лв. без ДДС. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. На 11.05.2016 г. е сключен друг договор № Д-ОА-167 от 11.05.2016 г. за Актуализация на проектирането само за ОДЗ гр. Искър по предходния договор от 31.05.2010 г. с предмет „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски градини заведения в община Искър – „Основен ремонт и обзавеждане на ОДЗ „Мара Балева”-гр. Искър” също с „ПРОИНЖ АП“ ЕООД гр. Плевен, поради наличие на авторско право на същия. За Актуализацията на проекта е проведена процедура на Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Актуализацията на проекта включва следните части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, Отопление, вентилация и климатизация, ПСД, РУСО, Пожарна безопасност, КС и КСС. Съгласно сключения договор № Д-ОА-167 от 11.05.2016 г., цената на актуализацията е в размер на 24 000,00 лeва (двадесет и четири хиляди) без ДДС. Същата не включва Авторски надзор! Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ: „Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.“ За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда на чл.182 от ЗОП на основание в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП – „наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост“ с предмет: „Актуализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в Община Искър“ с ново наименование: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева” гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство” и упражняване на авторски надзор”.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Покана се изпраща до „ПРОИНЖ АП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Мусала № 22.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване на основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър