Версия за печат

01175-2020-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер ОП-Д-2 от дата 27.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

BG411, Българска академия на науките, ул. 15-ти ноември №1, За: инж. Ивайло Петров - ст. експерт отдел УС, БАН, България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: i.petrov@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bas.bg/профил-на-купувача/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна дейност.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 ноември” № 1“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строителство: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“, съгласно Техническа спецификация и Технически проект за ремонта на фасадата и съгласно Техническа Спецификация за ремонта на покрива; съгласно Техническа спецификация и Технически проект за подмяната на дограмата. Предметът на поръчката включва 2 (две) обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и текущ ремонт на покрива на Административната сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“; • Обособена позиция № 2: „Подмяна на дограмата на административната сграда на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1“. Обособена позиция № 1 включва: Ремонт на част от покрива - 1950 м2; Ремонт, консервация и реставрация на фасадите и на художествени елементи по тях прибл. 3000 кв.м. Изграждане на Външно художествено осветление на фасадите; Подмяна на окабеляване за съществуващо външно видеонаблюдение. Обособена позиция № 2 предвижда пълна подмяна на автентичната дървена двукатна дограма с нова дървена дограма с трислоен профил и двоен стъклопакет с нискоемисийно (К) стъкло или еквивалентно стъкло. Новата дървена дограма, която се предвижда да се достави и монтира е прибл. 700 кв.м. Запазва се оригиналното членение и детайл на дограмите, както и арковидната форма на прозорците. Предвижда се подмяната на дограмата да се извърши чрез вграждане на новата дървена дограма в старата каса. На местата, при които ще се демонтират вътрешните крила, се предвижда изработване на декоративна вторична каса за покриване на дефектите. За повече подробности виж Техническите Спецификации за съответните обособени позиции, приложени към Поканата за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2222950 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 2547950 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Информация във връзка с прилагането на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП): Настоящата поръчка се възлага като част от обща обществена поръчка на БАН за строителни работи, включваща общо 9 (девет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и текущ ремонт на покрива на Административната сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“. Прогнозна стойност: 1 272 700 лева без ДДС. Обособена позиция № 2: „Подмяна на дограмата на Административната сграда на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1“. Прогнозна стойност: 950 250 лева без ДДС. Обособена позиция № 3: “Аварийни ремонти в обекти на БАН на територията на гр. София”. Прогнозна стойност: 100 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 4: “Аварийни ремонти в обект на БАН на територията на гр. Пловдив”. Прогнозна стойност: 20 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 5: «Ремонт на 5 броя тоалетни в административната сграда на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1»; Прогнозна стойност: 50 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 6: «Ремонт на параден вход и парадно стълбище и ремонт на коридори на партер и 1-ви етаж в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1». Прогнозна стойност: 50 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 7: "Подмяна на отделни участъци на водопроводната мрежа в Научен Комплекс - 1 на БАН, 4-ти км, гр. София". Прогнозна стойност: 21 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 8: „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен Комплекс - 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2". Прогнозна стойност: 80 000 лева без ДДС. Обособена позиция № 9: "Изграждане на външна охранителна осветителна инсталация на обект Отоплителна централа в НК-1 на БАН". Прогнозна стойност: 4 000 лева без ДДС. Обща стойност на всички обособени позиции: 2 547 950 лева без ДДС. Обща стойност на обособени позиции № 3 + № 4 + № 5 + № 6 + № 7 + № 8 + № 9: 325 000 лева без ДДС, равно на 12.76 % от общата стойност на цялата поръчка. На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложителят е възложил Обособени позиции № 5 и № 6 чрез директно възлагане – според индивидуалната стойност на всяка от тях, а обособени позиции № 3, № 4, № 7, № 8 и № 9 Възложителят възнамерява да възложи чрез Обяви по чл. 187 ЗОП и чрез директно възлагане – съгласно посоченото по-горе – според индивидуалната стойност на всяка от тях. Предмет на настоящата обществена поръчка пряко договаряне са само обособени позиции № 1 и № 2. Поканените участници по съответната обособена позиция могат да участват само за тази обособена позиция, за която са поканени.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С влязло в сила Решение № РП-ОП-1 от 07.05.2020 г., възложителят е прекратил процедура Публично състезание с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 ноември” № 1“ на основание чл. 110, ал. 1, точка 2 предложение последно от ЗОП, поради факта, че всички представени оферти са неподходящи по смисъла на параграф 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата публично състезание е прекратена по отношение и на двете обособени позиции, които са били включени в поръчката. Настоящата обществена поръчка пряко договаряне включва същите две обособени позиции и се обявява без промени в първоначално обявените условия с Решение № ОП-1 от 10.02.2020 г. на Възложителя, при спазване на приложимото към датата на обявяване на настоящата поръчка законодателство. Налице са основанията за прилагане на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и откриване на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел III от ЗОП – чрез провеждане на пряко договаряне. По обособена позиция № 1 от настоящата процедура пряко договаряне е поканен само един участник - ЕТ "ЕМ-Емил Митев“ тъй като този участник, участваше заедно с фирма "Актив Билдинг Инк" ЕООД като обединение Сдружение БАН 2020 по обособена позиция № 1 от предходната процедура публично състезание. Този участник единствен достигна до етап отваряне на ценовите оферти в условията на конкурентна среда. Обединението отговаряше на всички критерии за подбор, Техническата оферта на обединението отговаряше на изискванията за изпълнението на поръчката и получи максимален брой точки съгласно Методиката за оценка, но в ценовата оферта на Обединението конкурсната комисия установи грешки и пропуски и по тази причина бе предложено за отстраняване от участие. ЕТ "ЕМ-Емил Митев“ беше водещ съдружник в обединението.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

За Обособена позиция № 1: 1. ЕТ "ЕМ-ЕМИЛ МИТЕВ", ЕИК 121306987. Седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Люлякова градина“ № 6, ет. 4, ап. 9. За Обособена позиция № 2: 1. "Фамозо Лайн" ЕООД, ЕИК 131386572. Седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица), община Столична, гр. София 1164, ж.к. Лозенец, ул. "Кръстьо Сарафов" № 1. 2. "Камбера Дизайн" ООД, ЕИК 205445110. Седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица), община Столична, гр. София 1612, район Красно село, ул. „Житница“ № 30.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ОП-1 от 10.02.2020 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01175-2020-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Посочената в т. IV.7) по-горе прогнозна стойност на поръчката включва 10% непредвидени разходи за Обособена позиция № 1 и 5% непредвидени разходи за Обособена позиция № 2. 2. За неуредените в Поканата за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно спецификите на предмета на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

1. Настоящото Решение за откриване на процедурата може да се обжалва в 10-дневен срок от публикуването му. 2. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП. 3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 4. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решението по т. 1. 5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

акад. Юлиан Петров Ревалски

VIII.2) Длъжност

Председател на Българската академия на науките