Версия за печат

00277-2020-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОП-Р-19 от дата 26.05.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец № 23 Б, За: Ина Милкова; Ангел Гунев, България 1680, София, Тел.: 02 9033107; 02 9033222, E-mail: i.milkova@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://toplo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200522REpu4200873.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обектът на СМР: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ представлява строеж трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Строежът попада в трета група съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Описание на съществуващото положение и подробно изискванията към изп-е на общ. поръчка се съдържат в РАЗДЕЛ ІІ. от документацията за общ. поръчка. Видовете СМР, които подлежат на изп-е и техните количества, са описани в приложената за остойностяване Количествена сметка – Обр. № 7 към документацията за общ. поръчка. В чертежите, част от инвестиционния проект, публикувани на Профила на купувача на Възложителя, в досието на наст. общ. поръчка се съдържа допълн. информация за дълбочината на изкопите, конфигурацията на цялото трасе и спецификата на конкретния Обект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, защото всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един строителен обект и не следва да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на строителството са обективно неделими части от предмета на поръчката и не следва да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност. Създава се реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на обекта и от оскъпяването на отделните видове дейности при избор на повече от един изпълнител. Eдновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 293573.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). За определяне реда на възлагане са съобразени разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 7, ал. 16, т. 1 и ал. 17 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на "публично състезание”. Този вид процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансови средства по проекти. Целта на провеждане на обществената поръчка по реда на публично състезание е да се защити обществения интерес посредством насърчаване на конкуренцията при равни условия за участие в процедурата и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 , т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Александър Славчев Александров

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор