Версия за печат

00035-2020-0007

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-05-193 от дата 22.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул.Охрид №1, За: инж. Габриела Трайкова - зам.-кмет УТ, ОС и Е; Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт: за публикацията, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68703; 0721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/27413.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за упражняване на Строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставянето на комплексни услуги - упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, в пълен обхват съобразно приложената техническа спецификация, по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд. В рамките на възложеното следва да се изпълнят всички необходими дейности от момента на откриване на строителна площадка до приемане на изпълнението на обекта, в обхвата, предписан в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, приложена към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 от 13.03.2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 по ПРСР 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите за изпълнение на услугата са взаимосвързани и неделими. Разделянето им е нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение на поръчката. Осигуреното финансиране на дейностите, предмет на обществената поръчка е общо, поради което не е възможно и целесъобразно разделянето им в отделните дейности/услуги в отделни обособени позиции. Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че предметът й касае осъществяването на строителен надзор при изпълнението на строителни дейности по отношение на един и същ обект – сграда с прилежащото й дворно пространство, вкл. ограда, спортни площадки и вертикална планировка, за който е издадено едно и също разрешение за строеж и не се предвижда възлагането на обществената поръчка за строителство на обособени позиции. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16992.36 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съобразно сключения между община Костинброд и ДФ „Земеделие“ Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 от 13.03.2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предвиденият финансов ресурс за изпълнение на възлаганата поръчка е 16 992,36 лв. без ДДС. Предвид изложеното и след съобразяване на вида и стойността на планираните обществени поръчки със същия или сходен предмет и с оглед на праговете за провеждане на поръчки за услуги на стойност от 70 000,00 лв. до 271 000,00 лв. без вкл. ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителят ще проведе предвидената в ЗОП процедура публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: в административна преписка на поръчката с идентификатор ОП 2020-7, с хипервръзка на адреса: http://kostinbrod.bg/archives/27413

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в срока по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Костинброд