Версия за печат

02711-2019-0093

BG-Попово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/tr/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 11 от 22.03.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0093
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово или превоз на сезонни работници до обектите, в които са предвидени горскостопански дейности в териториалният обхват на дейност на посоченото стопанство.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 25 от 16.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG334, Метеор АД, ул. Райко Даскалов №20, България 7800, Попово, Тел.: 0886 444426, E-mail: meteor_ad_popovo@abv.bg, Факс: 0608 42523

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.05.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6052.85 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Симеон Цанков Давидков
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово