Версия за печат

00766-2020-0002

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 2 от дата 20.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117525838

BG323, Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков Русе ЕООД, ул. Алея Лилия №1, За: Теодора Иванова, България 7003, Русе, Тел.: 082 813962, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg, Факс: 082 823879

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sbalpfz-gramatikov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по обособени позиции” 2020г – 2022г.“ Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по обособени позиции” 2020г – 2022г.“ Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката касае извършване на периодични доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по 3 обособени позиции за срок от 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 251631.37 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от удовлетворяване потребностите на възложителя, изтичащия срок на действащите договои със същия предмет и предоставената от закона възможност за избор на приложимата процедура съобразно прогнозната й стойност и предходни аналогични дейности през последните 12 месеца.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светослав Дачев Дачев

VIII.2) Длъжност

Управител