01271-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул. Княгиня Мария-Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР17-РД93-1 от 17.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за отопление с CPV код - 09135100-5 за общински училища, детски градинини и ясла на територията на СО-район "Сердика", както следва: 58 ОУ - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ - кв. "Малашевци", ул. Кестен №1; 60 ОУ - кв. "Бенковски", ул. "Наука" 2; ПГИИ - кв. "Орландовци", ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 - кв. "Малашевци", ул. Училищна" №10; ДГ №149 - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70 - ул. "Ком" №24. Доставката следва да се осъществява в период 2017г.-2019г, при 200 000л./годишно. Посоченото количество е прогнозно, поради което може да бъде променено съобразно нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да не усвои (да не закупи) гориво в посочения обем. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР17-ДГ55-1 от 24.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МЕРКАНТ ЕООД, ул. Цар Иван-Александър, бл. 308, вх. В, ап. 51, България 1000, София, Тел.: 088 8351115, E-mail: merkant@abv.bg, Факс: 088 8351115

Интернет адрес/и:

URL: www.merkant.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
850000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
728230.21 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: кмет на СО-район "Сердика"