Версия за печат

01958-2018-0001

BG-СЕЛО АНТОН:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777255

BG412, ОБЩИНА АНТОН, СЕЛО АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: АНДРЕЙ СИМОВ - КМЕТ, България 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 0786 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 0786 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 861041 от 03.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01958-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 13.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, ЕТ „АЛАГЕН -51 Генка Тодорова Семкова“, ул. «Цар Освободител» №50, България 2077, Пирдоп, Тел.: 0878 113013, E-mail: t_semkova@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

URL: www.antonbg.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.09.2018 г. 

Крайна дата

30.04.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
62790 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
62790 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Андрей Симов Симов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Антон