Версия за печат

01139-2020-0005

BG-ул.Единадесета № 2:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер ОП-7/2020 от дата 20.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320694

BG312, Кмет на община Георги Дамяново, ул.Единадесета № 2, За: Радослав Найденов - зам.-кмет на общ.Георги Дамяново, България 3470, ул.Единадесета № 2, Тел.: 09551 2220, E-mail: gd3470@mail.bg, Факс: 09551 2340

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://georgidamyanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-2-zop/a2-0006313.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделяне на обособени позиции, тъй като представлява улична мрежа с обща техническа функция, с огромно значение за свободното придвижване на гражданите на територията на Община Георги Дамяново. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на обществеността, както и до затруднения на Възложителя за навременното въвеждане в експлоатация на обекта. Освен това създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на обекта и от оскъпяването на отделните видове дейности. В тази връзка, разделянето на процедурата на две или повече обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнение на съответните дейности, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строежа. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Това налага спазване на определена технологична последователност, използване на оборудването и взаимовръзка между отделните действия, с оглед постигане на необходимото качество и срок на изпълнение. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. От друга страна участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 327333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителството е на прогнозна стойност в диапазона от 270 000 до 10 000 000 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. Предвид прогнозната стойност на обществена поръчка и обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне", са налице условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Максималната прогнозна стойност за изпълнението на поръчката е 327 333.33 лв. без ДДС и е формирана от стойността на видовете дейности, включени в предмета на поръчката, както следва: Прогнозна стойност за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект, сума в размер на 8 335,00 /осем хиляди триста тридесет и пет/ лева без ДДС. Прогнозна стойност за изпълнение на строителни работи на строителния обект, сума в размер на 314 833,33 /триста и четиринадесeт хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС. Прогнозна стойност за осъществяване на Авторски надзор по всички части от проекта, сума в размер на 4 165,00 /четири хиляди сто шестдесет и пет/ лева без ДДС. Определената прогнозна стойност се явява и максималният финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката и прогнозните стойности по видове дейности.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Пламенова Петкова

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Георги Дамяново