Версия за печат

00339-2020-0006

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД/02-00425 от дата 19.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мария Караиванова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/260.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол” Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Независима България“ и ул. „Жельо войвода“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“ Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево” Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев” Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“ Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“ Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“ Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“ Обособена позиция № 11: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“ Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на Обособени позиции от № 1 до № 7, включително и Обособена позиция № 12, обхваща следните дейности: упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа; изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР и осигуряване му; изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ; управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа. Предметът на Обособени позиции от № 8 до № 10, включително, обхваща следните дейности: оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие; съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта; упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа; изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор), изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР и осигуряването му; изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ; управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа. Предметът на Обособена позиция № 11 включва следните дейности: оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие; съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 78310 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 78 310 лева без ДДС, т. е. попада в праговите стойности по чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, поради което и обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции” ще се възложи по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (публично състезание).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането се осъществява от бюджета на Община Ямбол. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. ВАЖНО! На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от поръчката, а именно Обособени позиции №1 и №11 се възлагат по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях – по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тези обособени позиции е в размер общо на 15 650 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 78 310 /седемдесет и осем хиляди триста и десет/ лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното им възлагане: по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Цветанов Ревански

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ямбол