Версия за печат

01263-2020-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 347 от дата 18.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270652

BG411, Столична община - район Люлин, бул. Захари Стоянов № 15, За: Миглена Спасова, България 1336, София, Тел.: 02 9237274, E-mail: lyulin@sofia.bg, Факс: 02 9250085

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lyulin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ № 68 „Ран Босилек“, съгласно констатации в конструктивно обследване от ноември, 2014 г., УПИ XVI-за детска градина, кв. 4, м. "ж.к. Люлин – 7м.р.”, по плана на гр. София“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Премахване на съществуващия цокъл и полагане на хидро и топлоизолация XPS -10см по арх. детайл с финиш мозаечна мазилка и ламаринена пола (височина колкото е съществуващия цокъл). 2. Там където са подменени настилките около сградата се премахва 1м от тях за да се изпълни в основи топло и хидроизолацията и след това се възстановява отново . 3.Подмяна на настилките на външните стълби при входовете с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. 4. Подмяна на настилките на терасите на първи и втори етаж с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. 5. Демонтаж и монтаж на съществуващи метални решетки при входовете и терасите на първи етаж. 6. Всички балконски врати при терасите на втори етаж, ако е необходимо да се коригират или подменят с нови, заради новото ниво на терасите. 7. По всички фасади и козирки над входовете, където има обрушена мазилка да се предвидят количества за възстановяване - 60м2 за цялата градина 8. Премахване на съществуващата рампа пред кухнята и изпълнение на нова такава с покритие мозаечни плочи и чело с мозаечна мазилка - Блок2, секция Б. 9. Демонтаж и монтаж на съществуващата настилка и метална ограда на футболното игрище след изпълнение на нов асфалт. 10. Покриване на топлата връзка с метална конструкция по арх. и конструктивен проект- секция Ж . 11. Водосточните тръби при топлата връзка (сек.Ж) се подменят с нови от поцинкована ламарина и се заустват в съществуващ канал, като се залагат на 20 см от стените, за да може в бъдеще да се положи топлоизолация. 12. Металните парапети при балконите се запазват като се демонтират дървените пана и се заменят с нови такива, обработени с грунд и лак за дърво. Съществуващите метални части се почистват от ръжда, грундират и пребоядисват. 13. Съществуващата настилка около сградата се премахва с изключение на участъците в които е подменена и се полага нова от бетонови павета. Асфалта при кухнята също се подменя с нов. Предвиждат се нови бордюри около подменените настилки, както и възстановяване на тревните площи в зоната на подменените настилки. 14. При входа на администрацията (Блок 2, сек.Б) се изгражда рампа за инвалиди при спазване на изискванията на наредба №4 за достъпна среда. Съществуващият парапет от страната на рампата се премахва и се монтира нов, алуминиев обхващащ стълбите. 15. Площадката и стълбите при топлата връзка (сек.Ж) се премахват. 16. Стълбите и рампата при Блок 3, сек.З се премахват и възстановяват наново (по констр. проект) като се покриват с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. От страната на рампата се монтира алуминиев парапет . 17.Чешмичката за вода се подменя с нова .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Предвид това, че предметът на поръчката е неделим, тъй като видовете строителни работи са свързани технологично и времево, е невъзможно разделянето им и възлагането на поръчката на обособени позиции. В случай, че поръчката бъде разделена, е възможно да настъпят затруднения за изпълнителя, тъй като е технологично невъзможно изпълнението на отделните работи от различни юридически лица, както и ще доведе до невъзможност за предявяване на гаранционни претенции от страна на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 329201.14 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.182, ал.1, т.2, във връзка с чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП. С Решение № 323 от дата 20.12.2019 г. Възложителят - кмета на СО - район "Люлин" е открил процедура за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции“, с обособена позиция № 4 „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ № 68 „Ран Босилек“, съгласно констатации в конструктивно обследване от ноември, 2014 г., УПИ XVI-за детска градина, кв. 4, м. "ж.к. Люлин – 7м.р.", по плана на гр. София“ / процедурата е вписана в регистъра по обществени поръчки с Уникален номер АОП 01263-2019-0013/. В законоустановения срок за получаване на оферти за участие по обособената позиция не е постъпила нито една оферта. Налице е обективна възможност при повторно откриване на процедура по реда на чл.18, т.12 от ЗОП отново да не постъпят оферти и да не бъде избран изпълнител. В Закона за обществени поръчки чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП изрично е предвидена възможност за възложителите да проведат пряко договаряне с определени лица в случай, че процедура за избор на изпълнител чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012" ЕООД, ЕИК: 202314393, седалище и адрес на управление: гр. Хасково - 6300, ул. "Стара планина" № 6-12, вх. А, ет. 1, ап. 1; "ФАСТ БИЛДИНГ 2009" ЕООД, ЕИК: 200758584, седалище и адрес на управление: гр. Неделино - 4990, ул. "Средна гора" № 1А; "ГРАФЕНА ГРУП" ЕООД, ЕИК: 203785177, седалище и адрес на управление: гр. Хасково - 6300, ул. "Марин Дринов" № 4, офис 5; "ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК: 040926041, седалище и адрес на управление: гр. София - 1220, район "Надежда", ж.к. "Надежда 2", бл. 238, вх. Д, ап. 97; "ИНТЕРПОЛИС" ЕООД, ЕИК: 203337341, седалище и адрес на управление: гр. София - 1618, бул . "България" № 88, бл. сграда "Мишел", вх. 2, ет. 1, офис 1; "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД, ЕИК: 200388512, седалище и адрес на управление: гр. София - 1309, район "Възраждане" , бул ."Инж. Иван Иванов" № 63.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 323 от 20.12.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Милко Антонов Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община район "Люлин"