Версия за печат

05700-2020-0002

BG-Перник:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 27 от дата 15.05.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 204410995

BG414, „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД, л. Радомир № 1, За: Иван Идакиев; Ирена Георгиева, България 2300, Перник, Тел.: 00359 76684220, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 00359 976603890

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pernik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pernik.bg/gradski-transport-pernik-eood.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят следва да изготви работни инвестиционни проекти по необходимите части съгласно обхвата на строителните дейности и категорията на строежите, напълно съответстващи на изискванията на Закона за устройство за територията, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за обекта, както и другото действащо законодателство (вкл. отделните Подобекти и всички части на проектната документация да бъдат съгласувани помежду си, а също и проектната документация да бъде предадена на Възложителя в пет (5) екземпляра на хартиен и магнитен носител, включващ следните части: Архитектурна; Конструктивна; Пътна и организация на движението; Машинно-технологична; Електроинсталации;ВиК инсталации; Отопление, вентилация и климатизация; Енергийна ефективност; Пожарна безопасност; Геодезия; План за безопасност и здраве; Инженерна геология; Количествено-стойности сметки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Интегриран градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделяне на обособени позиции, тъй като представлява газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция с обща техническа функция. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на обществеността, както и до затруднения на Възложителя за навременното въвеждане в експлоатация на обекта. Освен това се създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на обекта и от оскъпяването на отделните видове дейности. В тази връзка, разделянето на процедурата на две или повече обособени позиции, ще доведе до различно начало на изпълнение на съответните дейности, а от там и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строежа. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност. Необходимо е да е осигури работеща синхронизация на различните строително- монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение предмета на поръчката. Това налага спазване на определена технологична последователност, използване на оборудването и взаимовръзка между отделните дейности, с оглед постигане на необходимото качество и срок на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 335935.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за обществените поръчки (ЗОП). След прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции: Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция, Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква. Спазени са принципите на ЗОП за публичност, прозрачност и информираност, като е осигурен пълен достъп до цялата документация, ведно с решение и обявление на поръчката, на профила на купувача на Възложителя. По обособена позиция № 1 процедура е прекратена по отношение на обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“, (процедурата е открита с решение № 22 от 05.08.2019г., вписана в регистъра на обществени поръчки с уникален номер № 05700-2019-0002) на основание 110, ал. 1, т.1 от ЗОП, тъй като в определения в обявлението срок за подаване на оферти в деловодството на възложителя не е постъпила нито една оферта по отношение на обособена позиция №1. Съгласно нормата на чл. 138, ал. 1 от ЗОП, секторните възложители (какъвто е „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД, гр. Перник) могат да прилагат процедури на договаряне без предварителна покана за участие на основанието на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато: „при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени“. Налице са следните предпоставки за прилагането на нормата на чл. 138, ал. 1 от ЗОП: 1. Проведената и прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка в частта за обособена позиция №1, която е идентична с предмета на настоящата поръчка е от вида „открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка е прекратена в частта за обособена позиция №1 на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като няма подадени оферти; 3. Предметът и условията на настоящата обществена поръчка напълно съвпадат с предмета и условията на прекратената обособена позицията № 1 от предмета на процедура за възлагане на обществена посочена по-горе. Предвид гореизложеното възложителят счита, че са налице всички нормативно определени предпоставки за откриване на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗОП на процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1)НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 113580690, Адрес за кореспонденция: гр. София п.к. 1407, ул. Сребърна" №22, Бизнес център „SILVER“, ет. 3. Тел. 02/4444770, e-mail: office@nivelstroy.com; 2)„МСМ ГРУП 07“ ЕООД, ЕИК 175420243, Управител: Юлиан Георгиев, Адрес за кореспонденция:, гр. София, п.к. 1324, жк. Люлин 6, бул. Джавахарлал Неру №29, MINI MOLL LULIN, партер,тел: 0887694070; 0878694370, e-mail: msm_group@mail.bg 3)„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, ЕИК 811161735, Управител: Марио Павлов, Адрес за кореспонденция:гр. Симитли 2730, ул.“Стара планина“ № 20,тел:074812206, e-mail: office@georesurs.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 22 от 05.08.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 05700-2019-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Йорданов Идакиев

VIII.2) Длъжност

Управител