Версия за печат

00707-2020-0003

BG-Батак:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 95-Р-5 от дата 14.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351540

BG423, Община Батак, Област Пазарджик; Община Батак; гр.Батак; пл.Освобождение №5, За: инж. Георги Харизанов, България 4580, Батак, Тел.: 03553 2021, E-mail: g.harisanov@batak.bg, Факс: 03553 2030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.batak.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.batak.bg/index.php?page=aop.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул.”Стара планина” и ул.”Люлин” с.Нова Махала, Община Батак.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул.”Стара планина” и ул.”Люлин” с.Нова Махала, Община Батак. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО – проектиране и изпълнение на строеж, съгласно чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, ще се възложи, чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП. Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура Публично състезание по смисъла на чл. 176-181 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката е инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за две улици в с. Нова Махала и разделянето на обособени позиции е неефективно и нецелесъобразно и би довело до затруднения при изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 272181.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Оферти се приемат в деловодството на община Батак, всеки работен ден oт 8:30 до 17:30 часа. до изтичане на крайния срок за приемане на оферти -

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Крумов Паунов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Батак