Версия за печат

00338-2020-0003

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-7 от дата 13.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.,,Бели Лом'' №37А, За: Свилен Йорданов и Мирослава Михайлова, България 7200, Разград, Тел.: 084 616150; 084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на автомобили за нуждите на ОП Разградлес - 5 бр. "

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка включва доставка на 5 /пет/ броя употребявани автомобили за нуждите на ОП „Разградлес“, гр. Разград, от които 4 /четири/ броя автомобили с висока проходимост (4х4) и 1 /един/ брой автомобил -тип ван "или еквивалентно/и", необходими за изпълнение на дейностите на общинското предприятие. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка не предполага разделянето й на обособени позиции по смисъла на ЗОП. Обществената поръчка е неделима по своята същност, тъй като предметът й попада в една група доставки съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции. В тази връзка, като се е съобразил с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, сходните потребности на Възложителя и законосъобразното планиране на обществени поръчки, избраният вид процедура, въз основа на която се възлага настоящата поръчка, е публично състезание, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 41 666.67 лева /четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки / без вкл.ДДС. Предвид стойността на обществената поръчка и чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в закона правила за тази процедура и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Денчо Стоянов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград