Версия за печат

01257-2020-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РИЛ20-РД05-142 от дата 13.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270583

BG411, Столична община район Илинден, Столична община район Илинден, жк. Захрна фабрика, ул. Билянини извори № 10, бл. 51-А, вх. Б, За: Галя Минчева, България 1302, София, Тел.: 003592 4397334, E-mail: info@ilinden.com, Факс: 003592 4397361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ilinden.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“ 1.обособена позиция №1 „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“ 2. обособена позиция №2 Упражняване на строителен надзор по време на строителство на „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Пълното и детайлно описание на конкретните видове строителни работи, относими към обекта в настоящото възлагане са отразени в изготвената и одобрена пълна Техническа документация – инвестиционен проект (фаза – работен проект), с приложени обяснителни записки и количествени сметки, приложение към Документацията за участие в процедурата. Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобразно Разрешение за строеж №40/31.03.2015г., издадено от Главния архитект на Столична община, изменено и допълнено със заповед №РА51-24/30.01.2019г. въз основа на съгласувания и одобрен технически проект по следните части: част „Архитектура“, част „Конструктивна“, част „Ел. техническа“, част „Отопление и енергийна ефективност“, част „Пожароизвестителна система“ (сигнално охранителна система и видеонаблюдение), част „Геодезия“, част „ВиК“, част „Паркоустройство и благоустройство“ Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – София“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с проектно предложение „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“ и бюджета на Столична община. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2465378 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000,00лв. до 10 000 000,00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 465 378.00 лева без ДДС, а на Възложителя не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Йорданов Божилов, съгласно пълномощно СОА20-КО17-179/03.04.2020г. по описа на Столична община

VIII.2) Длъжност

кмет на СО район "Илинден"