Версия за печат

00198-2020-0001

BG-гр. Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 2 от дата 12.05.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119004654

BG342, Топлофикация-Сливен ЕАД, бул. Стефан Караджа № 23, За: Диана Костова, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 0886 538877, E-mail: toplo.sliven@abv.bg, Факс: 044 662285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://toplo.sliven.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://toplo.sliven.net/.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

« ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „А” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предварително подравняване на терена за депониране, изгребване на сгуропепелни маси от площадка за предварително съхранение (ППС „А”) с последващо транспортиране, разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, извозване от основна площадка на материал (сгур) за изграждане на обсадни диги от сгурен материал и опръстяване на външната част на обсадни диги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят мотивира решението си за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции със следното: съществува риск при разделянето, изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, както и възлагането и на различни изпълнители би могло да доведе до по-високи единични цени. Предвид горепосоченото, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разпоредбата на избраната процедура се прилага при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2,т.1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Строително монтажните работи ще се изпълняват съобразно нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД с готовност за бързо стартиране на дейностите в съответствие с предложената оферта. Строително монтажните работи започват след подадена заявка, от страна на Възложителя в писмен вид или по електронен път. Мястото за изпълнения на поръчката е в южната част на гр. Сливен, в промишлената му зона, източно от шосе Сливен - Самуилово, южно от река Асеновска. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Павлин Василев Костов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен Директор