00104-2020-0007

BG-Мадан:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 14 от дата 11.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, Кмет на община Мадан, ул. Обединение № 14, За: Росица Волевска- юрисконсулт-експерт OП, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.madan.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.madan.bg/currentNews-3914-newitem.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“. Общата дължина на улиците, предвидени за реконструкция и рехабилитация, е 1270 м, в това число: улица „Спартак“ от о. т.45 до о. т.94 и от о.т.94 до о.т.103 с обща дължина 460 м; улица „Трети март“ от о.т.29 до о.т.16 с обща дължина 395 м; и улица „Извор“ от о.т.94 към от.83 до о.т.73 с обща дължина 415 м. Изисквания: съществуващият габарит на пътните участъци се запазва; елементите на хоризонталните и вертикалните криви следват геометрията на съществуващия път; новото асфалтово покритие се проектира така, че напречният наклон да осигурява безпроблемно отвеждане на повърхностните води; при изпълнението на пътните настилки се предвиждат два пласта асфалтобетон - неплътен с дебелина 4 см и износващият пласт от дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А” или един пласт с минимална дебелина 6 см в зависимост от състоянието на пътните участъци; където е необходимо, се предвиждат бордюри, корекция на отводнителните окопи, повдигане на съществуващите в обсега на пътните настилки спирателни и противопожарни кранове на нивото на новите настилки. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Определеният обект на възлагане, обединяващ изпълнението на услуги (проектиране и упражняване на авторски надзор) и строителство, е познат в практиката под общото понятие инженеринг (чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП) и е определен предвид специфичния характер на дейностите по поръчката, които по своята същност представляват една комплексна дейност за един обект/строеж. Цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение обуславят нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на възлагане по обособените позиции, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строителството, както и възможни затруднения при изпълнението и постигането на целите на проекта. Също така в хипотезата на включване на повече от един изпълнител при обособяване на отделни позиции би се стигнало до необходимост от сложен процес на координация от страна на Възложителя. И трите дейности (проектиране, строителство и авторски надзор) са взаимосвързани в строителния процес, като спецификата на предмета на поръчката предполага единни решения, които могат да бъдат постигнати единствено при съвместното изпълнение на всички дейности. Избраният подход за възлагане на инженеринг е свързан с редица предимства, като например: Изпълнителят приема всички ангажименти свързани с проектирането и изграждането, като по този начин се премахва прехвърлянето на отговорности между проектант и строител; Изпълнителят поема цялата отговорност за комплексното изпълнение, включително за цена, качество и срок на изпълнение; Подписва се само един договор между възложителя и изпълнителя, като по този начин всички ангажименти са дефинирани в един договор; Значително се намалява срокът на изпълнение на проекта от проектирането до завършването на обекта; Отпада рискът за възложителя от разминавания между проектиране и възможности за изпълнение или пропуски или грешки в проектирането; Осигурява се сигурност за възложителя с определяне на ясен бюджет, като се елиминира рискът от завишаване на разходите по време на изграждане поради специфики свързани с проекта или изграждането; Постигат се по-изгодни ценови параметри на изпълнението; Предварително се калкулират всички цени и договорът се сключва с фиксирана крайна цена, като евентуални преразходи биха били за сметка на изпълнителя. С възлагането на обществената поръчка ще се даде възможност на изпълнителя максимално да съобрази организацията на работния процес и технологичната последователност и да осигури технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на дейностите по обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в най-кратък срок. Видовете и количества строителни работи в обхвата на строителството също не могат технически и икономически да се разделят и обособят без значителни затруднения за възложителя - освен относимостта на горепосочените предимства на инженеринга са налице и следните обстоятелства: въпреки наличието на три подобекта/улици, с оглед на местоположението им е налице свързаност между тях и изпълнението им формира един строеж, в обхвата на който е налице обусловеност между строителните дейности по изпълнение, като същите не могат да се изпълняват отделно и напълно независимо; налице са допълнителни трудности от разделяне, свързани с периметъра на строителната площадка, невъзможностите за струпване на строителна техника на повече от един изпълнител, липсата на варианти за подход и независим достъп до участъците на обекта при различни строители, съвместната организация на строителния процес, гаранционните срокове за свършеното и осигуряването на безопасност на строителната площадка. С горните мотиви и за ефективност при разходване на средства, възложителят приема, че възлагането без разделяне на обособени позиции гарантирантира оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 583595 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.176 от ЗОП, разпоредбите на Глава XXV от ЗОП се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП. В случая предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез процедура на "Публично състезание", тъй като не са налице основанията за провеждане на процедура на "Пряко договаряне с определени лица".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата поръчка е без осигурено финансиране и договорът за изпълнението („Договор/Договора“) ще се подпише под условие, че Възложителят ще осигури собствено или ще получи целево финансиране от републиканския бюджет или друго финансиране за изпълнението му, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП се предвижда клауза за отложено изпълнение. Отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено финансиране за изпълнението на Договора; обуславяне на изпълнението на строителството и авторския надзор по време на строителството от осигуряването/получаването на финансиране за изпълнението на Договора - започване на строителството, в това число извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/, само след осигуряване/получаване на финансиране за изпълнението на Договора, а не единствено на база сключването му; възможност при липса на финансиране за всяка от страните да прекрати Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Фахри Адемов Молайсенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Мадан