01073-2020-0008

BG-гр.Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-09-184 от дата 11.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, гр.Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Тулово – ІІ ЕТАП, състоящ се от ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27“ – с обща дължина 2 833,77 л.м. и ІІІ-ти подетап, включващ клонове с номера 41, 58 с обща дължина 505 л.м. улична мрежа в с.Тулово, общ.Мъглиж””.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвидени за изпълнение са разрешените СМР, които включват следните основни дейности: 1. Разваляне и възстановяване на улична настилка; 2. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка; 3. Разваляне и възстановяване на тротоарни бордюри; 4. Земни работи; 5. Укрепване на изкопи; 6. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90; 7. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф25; 8. Изграждане на сградни водопроводни отклонения; 9. Доставка и монтаж на спирателни кранове/СК/; 10. Доставка и монтаж на пожарни хидранти/ПХ70/80/; 11. Изграждане и оборудване на шахта – въздушник; 12. Изпитване и дезинфекция на водопровода; 13. Извозване на строителни отпадъци и др. Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка. Изготвена е техническа спецификация и проект, приложени към документацията за участие, достъпни в профила на купувача на община Мъглиж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително - монтажни работи, предвидени в проекта, които са взаимосвързани, част са от изпълнението на един общ обект ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Тулово – ІІ ЕТАП, състоящ се от ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27“ – с обща дължина 2 833,77 л.м. и ІІІ-ти подетап, включващ клонове с номера 41, 58 с обща дължина 505 л.м. улична мрежа в с.Тулово, общ.Мъглиж” и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Следва да се вземе предвид и факта, че за обекта е изготвен един проект, който е одобрен с едно разрешение за строеж и не е предвидено етапност на изпълнение. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение строителни дейности са систематично, икономически и технически неделими. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни Изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването на цялостния обект на строителство. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 653857.63 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 653 857,63 лв. без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП и факта, че естеството на строителството, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Мъглиж