Версия за печат

05962-2020-0001

BG-Долна Митрополия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер Л-ПБОП-05-15 от дата 11.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129011005

BG314, ВВВУ Георги Бенковски, ул. Св св. Кирил и Методий №1, За: Пламен Дилов Дилов, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 088 9505521, E-mail: info@af-acad.bg, Факс: 064 837217

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.af-acad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.af-acad.bg/in_development.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на ВВВУ Георги Бенкоковски обособена в 3 позиции, както следва: 1. Автомобилен бензин F-67 - 12 000 литра; 2. Дизелово гориво F-54 - 7 000 литра; 3. Смазочни материали и специални течности - общо 165 литра.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Борсова сделка за доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на ВВВУ Георги Бенковски обособена в 3 позиции, както следва: 1. Автомобилен бензин F-67 - 12 000 литра; 2. Дизелово гориво F-54 - 7 000 литра; 3. Смазочни материали и специални течности - общо 165 литра. Позиция 3 включва: моторно масло за двутактови бензинови ДВГ - 10 литра; спирачна течност за авомобили тип DOT 4 или еквивалентно/и - 5 литра; моторно масло MB-APROVAL 228.3 или еквивалентно/и 10W40 - 100 литра; масло с общо предназначение тип РЖ или еквивалентно/и - 50 литра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 34080 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договоряне без предварително обявление, когато предметът на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковота борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съветр, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно Постановление 191/29.07.2016г. на Министерския съвет, изменено с ПМС 347/08.12.20216г., обнародван в ДВ брой 99 от 13.12.2016г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно Техническа спецификация №1/Ю 21.2729.17; №2/К 21.2730.17; №3/К 21.2966.18; К 21.2962.18; К 21.2954.18; К 21 2934.18

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневн срок от настъпване на обостоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Бригаден Генерал Юлиан Георгиев Радойски

VIII.2) Длъжност

Началник на ВВВУ "Георги Бенковски"