Версия за печат

00309-2020-0003

BG-гр.Гулянци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-09-165 от дата 11.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413691

BG314, община Гулянци, ул.Васил Левски №32, За: Адриян Апостолов, България 5960, гр.Гулянци, Тел.: 00359 65612171, E-mail: adrian_apostolov72@abv.bg, Факс: 00359 65612567

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gulyantsi.net.

Адрес на профила на купувача (URL): https://gulyantsi.bg/bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен".

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, неразделна част от документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Гулянци.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0021-C01 от 04.11.2019 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително - монтажни работи, предвидени в инвестиционния проект, които са взаимосвързани, част са от изпълнението на един общ обект „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“, за който е издадено едно разрешение за строеж и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Т.е. за обект „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“ е изготвен един проект, който е одобрен от главния архитект на община Гулянци и за обекта е издадено едно разрешение за строеж. В обхвата на обект „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“ са включени два подобекта, които не могат да бъдат самостоятелен предмет на обществена поръчка и не попадат в дефиницията на пар.2, т.29 от ДР на ЗОП. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е, че всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като разделянето и възлагането на различни изпълнители на предмета на поръчката ще затрудни качественото и навременно изпълнение поради необходимостта от организация на строителството на две места. Обект на интервенция са две сгради, които съставляват административния комплекс на Община Гулянци. Същите са разделени на два подобекта, но са разположени в общ имот и са в обхвата на обща виза за проектиране. Никоя от дейностите, предмет на обществената поръчка, не би могла да се отдели така, че да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и фактът, че ще се генерира документооборот (актове и протоколи съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Следва да се вземе предвид и факта, че за обект „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“ е издадено едно разрешение за строеж и същия може да се открие с един акт 2 и да се въведе в експлоатация с едно удостоверение за въвеждане в експлоатация. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 389783.28 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед на отпуснатите на община Гулянци средства за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“, съобразно сключения с ДФЗ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0021-C01 от 04.11.2019 г. актуалната обща прогнозна стойност на поръчката е 389 783,28 лв. без ДДС и попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП. Освен това е взет предвид и факта, че естеството на дейността - строителство, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Гулянци.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лъчезар Петков Яков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Гулянци